+ arguments?

Albert Sales

Sobre mi

— Traducción al Castellano más abajo —– English translation below —

Doctor en Criminologia (Universitat Pompeu Fabra). Diplomat en Estudis Superiors Especialitzats en Sociologia (Universitat de Barcelona). Màster en Polítiques Públiques i Socials (Universitat Pompeu Fabra i The Johns Hopkins University). Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració (Universitat Pompeu Fabra).

Professor associat al departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) des del curs 2004-2005. També he estat professor associat al Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona.

Imparteixo classes en estudis de postgrau i màsters entre els que destaquen el Màster en Polítiques Públiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i la The Johns Hopkins University, el Màster en Comunicació i Gènere de la Universidad Autònoma de Barcelona, o el Màster en Intervención con Personas en Situación de Vulnerabilidad Social y Exclusión Social de la Universitat de Deusto.

La meva àrea principal de recerca és l’exclusió social a les zones urbanes. He participat i dirigit projectes de recerca aplicada per entitats de cooperació internacional al desenvolupament, per entitats del tercer sector social i per administracions públiques espanyoles.

—————————————-

Doctor en Criminología (Universidad Pompeu Fabra). Diplomado en Estudios Superiores Especializados en Sociología (Universidad de Barcelona). Master en Políticas Públicas y Sociales (Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University). Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración (Universidad Pompeu Fabra).

Profesor asociado en el departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) desde el curso 2004-2005. También he sido profesor asociado en el Departamento de Derecho Público de la Universidad de Girona.

Imparto clases en estudios de postgrado y másteres entre los que destacan el Máster en Políticas Públicas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University, el Máster en Comunicación y Género de la Universidad Autónoma de Barcelona, o el Máster en Intervención con Personas en Situación de Vulnerabilidad Social y Exclusión Social de la Universidad de Deusto.

Mi principal área de investigación es la exclusión social en las zonas urbanas. He participado y dirigido proyectos de investigación aplicada para entidades de cooperación internacional al desarrollo, para organizaciones del tercer sector social y para administraciones públicas españolas.

—————————————-

PhD in Criminology (Pompeu Fabra University). Diploma in Specialized Higher Studies in Sociology (University of Barcelona). Master in Public and Social Policies (Pompeu Fabra University and The Johns Hopkins University). Degree in Political Science and Administration (Pompeu Fabra University).

Associate professor in the Department of Political and Social Sciences at the Pompeu Fabra University (UPF) from the academic year 2004-2005. He has also been an associate professor in the Department of Public Law at the University of Girona.

I have given classes in postgraduate and master studies, among which the Master’s in Public and Social Policies of the Pompeu Fabra University and The Johns Hopkins University, the Master in Comunication and Gender of the Autonomous University of Barcelona, and teh Master in Intervention in Vulnerability and Social Exclusión of the Deusto University.

My main area of ​​research is social exclusion in urban areas. I have participated and coordinated applied research projects for international development cooperation entities, for organizations in the third social sector and for Spanish public administrations.

%d bloggers like this: