[veure 3a sessió]

4a sessió. Sensellarisme

Guió de continguts

El sensellarisme és l’expressió local d’un problema global d’accés a l’habitatge

Les persones sense llar no són només aquelles que es poden veure als carrers. Hi ha una fina línia que separa el carrer de moltes altres situacions de precarietat habitacional i de sensellarisme que queden ocultes

Entre moltes d’altres realitats, el focus sobre les situacions que es veuen al carrer pot ocultar el sensellarisme femení. [traducción al castellano]

Les polítiques públiques s’han centrat en la realitat local del sensellarisme i en “l’atenció social”. Els debats sobre les causes estructurals ha quedat eclipsat per visions emergencialistes i assistencialistes. 

Quines polítiques poden ser realment útils per combatre el sensellarisme? Canvis estructurals, abordatge de la manca d’accés a l’habitatge i de la falta d’ingressos

La crisi de la COVID19 i el sensellarisme. 

Lectures obligatòries:

El sinhogarismo es un problema de vivienda, en Agenda Pública

Sales, Albert; Uribe, Joan; Marco, Inés (2015) Diagnosi 2015. La situació del sensellarisme a Barcelona: evolució i polítiques d’intervenció. Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona

Altres materials: 

Les darreres dades disponibles a nivell europeu disponibles al Fourth Overview of Housing Exclusion in Europe 2019 de FEANTSA: https://www.feantsa.org/en/report/2019/04/01/the-fourth-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2019?bcParent=27

Anàlisi de les dades generades pels equips de carrer que treballen amb persones sense sostre a la ciutat de Barcelona: 

Sales, Albert (2019). Qui dorm al carrer a Barcelona? Característiques de la població sense sostre de la ciutat segons les dades dels equips municipals d’intervenció social a l’espai públic. Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona [https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/qui-dorm-al-carrer-a-barcelona.pdf] // Versión en castellano: https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/qui-dorm-al-carrer-bcn-esp.pdf]