Formació en el marc de l’Acord Ciutadà per a la Inclusió Social de Sant Boi. Sessió 1 de 2, 13 de novembre de 2013 

1a part. Empobriment, crisi i exclusió social.

Continguts

La “nova pobresa” i la “pobresa de tota la vida”. Tendències, mites i realitats.

La nova pobresa té més a veure amb les reconversions industrials i les polítiques neoliberals que amb l’actual recessió. Des dels anys 70, l’extensió dels riscos socials ha anat afectant cada cop a més persones. La crisi intensifica aquesta extensió i acaba amb el mite de les àmplies classes mitjanes.

Crisi i desigualtats socials.

El primer embat de la crisi afecta als col·lectius que ja patíen factors de risc d’exclusió i que són els primers en perdre els ingressos econòmics. Els eixos de desigualtat s’accentuen malgrat la sensació de que l’empobriment afecta a tothom.

I les persones que ja estaven en situació d’exclusió?

L’empobriment generalitzat de la població incrementa la competència pels escasos recursos del sistema de serveis socials. Les retallades alimenten tensions i recels. Es donen canvis en el model d’atenció d’algunes administracions públiques. Les entitats es troben amb menys recursos i molta més demanda.

Material de suport

Immigració, mà d’obra d’usar i llençar

La pobresa infantil i la reproducció de les desigualtats socials

Viure sense llar: Causa i conseqüència de l’exclusió social

2a part. Les polítiques inclusives

Debat sobre les polítiques assistencials per garantir una alimentació adequada.

Elements per la reflexió:

I si el que falta no és menjar? Distribució d’aliments, caritat i estigmatització de la pobresa